DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt
gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving worden aangebracht. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei
vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of  enige andere manier dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder van de vakantiewoning Les Sis.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie
of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

De verhuurder van de vakantiewoning Les Sis behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

U keert automatisch terug naar de Home pagina

[redirect url='http://vakantiehuisardeche.nl' sec='30']

Copyright 2019, Vakantiehuisardeche   -   Disclaimer